Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1-1-2017

Deze gebruiksvoorwaarden worden met onmiddellijke ingang van kracht voor bezoekers die geen lid zijn en voor leden die na de herzieningsdatum accounts registreren. Deze gebruiksvoorwaarden worden binnen dertig (30) dagen van kracht voor bestaande leden.

Deze gebruiksvoorwaarden (de voorwaarden) beheersen uw toegang tot en het gebruik van onze websites, e-mailberichten en mobiele toepassingen (Ratecard.io). Deze voorwaarden omvatten tevens ons privacy- en cookiebeleid. Door Ratecard.io weer te geven en te gebruiken, stemt u ermee in dat u aan deze voorwaarden gebonden bent. Als u Ratecard.io gebruikt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, stemt u ermee in dat u aan deze voorwaarden gebonden bent. Dit geldt ook wanneer er een afzonderlijke overeenkomst met u is gesloten. U mag Ratecard.io niet gebruiken als u niet instemt met de versie van de voorwaarden die op Ratecard.io is geplaatst op het moment dat u Ratecard.io weergeeft. (De woorden we, wij en ons verwijzen naar Ratecard.io, een onderdeel en handelsnaam van New-IT b.v.)

Houd rekening met het volgende: deze voorwaarden vereisen het gebruik van bemiddeling op individuele basis voor het oplossen van geschillen in plaats van rechtszaken, en beperken tevens de verhaalmiddelen die u tot uw beschikking heeft in het geval van een geschil.

1. Geschiktheid voor gebruik van Ratecard.io

Als u Ratecard.io wilt weergeven of gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en over de bevoegdheid en toestemming beschikken om met deze voorwaarden in te stemmen. Uitgezonderd zoals dat door ons is goedgekeurd, is Ratecard.io is onder andere bestemd voor commercieel gebruik. Als u Ratecard.io voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet u daartoe met ons een overeenkomst aangaan. U mag Ratecard.io niet gebruiken als we uw account hebben beëindigd of als we u hebben geblokkeerd.

2. Uw Ratecard.io-account

1. Ratecard.io-account. Als u lid wilt worden van Ratecard.io (een lid) is het noodzakelijk dat u een account registreert door het claimen van uw bedrijfsnaam en het instellen van een bezoekersnaam en wachtwoord. Er kunnen ook andere registratievereisten van toepassing zijn. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U stemt er mee in om nooit het account of wachtwoord van een ander lid te gebruiken. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen als u vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw account of onbevoegde toegang tot uw wachtwoord. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor elk en al het gebruik van uw account. Wachtwoorden kunnen op elke gewenst door Ratecard.io worden geannuleerd.

2. Aanmelden via sociale netwerken. Als u Ratecard.io weergeeft via een sociale netwerksite, zoals LinkedIn, Facebook of Google+ (sociale netwerksite), stemt u ermee in dat we welke informatie, gegevens, tekst, berichten, labels en/of andere materialen dan ook mogen weergeven, beschikbaar maken en opslaan (indien van toepassing), als deze toegankelijk zijn via Ratecard.io en u ze beschikbaar heeft gesteld aan en opgeslagen in uw sociale netwerksiteaccount, waardoor ze beschikbaar zijn op en via Ratecard.io dankzij uw account en uw profielpagina. Afhankelijk van de privacy instellingen die u heeft ingesteld voor het account van het sociale netwerk account dat u gebruikt voor toegang tot Ratecard.io, mag persoonlijk identificeerbare informatie die u op de desbetreffende sociale netwerksite plaatst, worden weergegeven op Ratecard.io. Houd rekening met het volgende: uw relatie met uw sociale netwerksites wordt uitsluitend beheerst door uw overeenkomst met deze sociale netwerksites en wij wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor door de sociale netwerksites aan ons verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie die strijdig is met de privacy instellingen die u voor het desbetreffende sociale netwerksite account heeft ingesteld.

3. Uw gebruik van Ratecard.io

Gedragsregels. U mag Ratecard.io uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en op een wijze die in overeenstemming is met deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere bindende verplichtingen (waaronder contractuele verplichtingen) die u mogelijk ten overstaan van derde partijen heeft.
1. U onthoudt zich van het volgende:
Het gebruik van welke via Ratecard.io verkregen informatie dan ook voor het lastig vallen, beschimpen of kwetsen van andere personen en van het gebruik van dergelijke informatie voor contact-, reclame-, benaderings- of verkoopdoeleinden met betrekking tot welke bezoeker dan ook zonder de uitdrukkelijke instemming van deze bezoeker;
Het introduceren van software of geautomatiseerde agenten op Ratecard.io of toegang tot de service op een wijze waarop er meerdere accounts worden gemaakt, automatische berichten worden gegenereerd of gegevens vanaf Ratecard.io worden gestolen of geëxploiteerd;
Het hinderen van, het onderbreken van of het buitensporig belasten van Ratecard.io of de netwerken of services die met Ratecard.io zijn verbonden;
Het hinderen van, het onderbreken van, het aanpassen van, het onderwerpen aan reverse engineering van of het decompileren van welke gegevens of functionaliteit van Ratecard.io dan ook

2. Koppelingen naar websites van derden. Ratecard.io bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden die door ons zijn aangebracht als een service ten behoeve van organisaties die in deze informatie zijn geïnteresseerd of die zijn geplaatst door andere leden. Uw gebruik van dergelijke koppelingen geschiedt volledig voor uw eigen risico. We oefenen geen toezicht uit op, we hebben geen zeggenschap over, we beweren niets over en we doen geen enkele voorstelling van zaken met betrekking tot websites van derden. Voor zover dergelijke koppelingen door ons worden aangeboden, worden deze uitsluitend aangeboden voor uw gemak en een koppeling naar een website van derden houdt op geen enkele wijze een goedkeuring, een aanvaarding van, een ondersteuning van of een verwantschap van ons met betrekking tot een dergelijk website van derden in. Wanneer u Ratecard.io verlaat, zijn onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing.

3. Content van derden op Ratecard.io. Content van andere leden, bezoekers, adverteerders en andere derde partijen wordt aan u beschikbaar gesteld via Ratecard.io. ('Content') houdt in welk geschreven werk of welke informatie dan ook die u op Ratecard.io aantreft, waaronder reviews, foto's, reacties, advertenties, commentaren, meningen, geplaatste berichten, cv's, berichten, tekstbestanden, afbeeldingen, foto's, schrijfsels, e-mailberichten of andere materialen. Omdat wij geen zeggenschap hebben over dergelijke content, onderschrijft u en stemt u ermee in dat: (1) wij geen verantwoordelijkheid dragen voor en dat wij op geen enkele wijze onze goedkeuring verlenen aan dergelijke content, waaronder advertenties en informatie over producten en diensten van derden, advertenties en de opdrachtgevers-, intermediairsinformatie die anoniem door leden is verstrekt; (2) wij op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, courantheid, geschiktheid of kwaliteit van de informatie in dergelijke content garanderen; en (3) wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onbedoelde, bezwaarlijke, onjuiste, misleidende of onrechtmatige content die beschikbaar wordt gesteld door andere bezoekers, werkgevers, adverteerders en derde partijen. Wij kunnen in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die voortvloeien uit content die door derde partijen op Ratecard.io wordt aangeboden. Zie onze veel gestelde juridische vragen (FAQ) voor meer informatie.

4. Uw content delen op Ratecard.io

1. Uw verantwoordelijkheid voor uw content. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle content die via uw account op Ratecard.io wordt geplaatst ("Uw Content") en voor de representatie van zaken over ons in uw content. U stemt er door het verzenden van uw content naar Ratecard.io mee in dat u onze Gedragscode heeft gelezen, dat u daarmee instemt en dat u zich daaraan zult houden.

2. Verklaring met betrekking tot uw content. U verklaart en garandeert het volgende: U bent eigenaar van uw content of u beschikt anders over het recht om het gebruiksrecht toe te kennen dat in de voorwaarden is beschreven;
Uw content maakt geen inbreuk op privacy rechten, publicatierechten, auteursrechten of andere rechten van wie dan ook;
U maakt door het beschikbaar stellen of plaatsen van uw content geen inbreuk op welke bindende vertrouwelijkheidsverplichtingen, niet-openbaarmakingsverplichtingen of contractuele verplichtingen dan ook die u heeft ten opzichte van een derde partij;
Informatie die u verstrekt via reviews, foto's, reacties, advertenties is correct;
Verstrek geen informatie die u niet met anderen mag delen uit hoofde van een bindende contractuele verplichting of uit hoofde van de wet, omdat alle informatie die u verstrekt, toegankelijk zal zijn voor elke bezoeker van Ratecard.io.

3. Verboden content. U stemt ermee in dat u geen content zult plaatsen die:
Beledigend is of die in welke zin dan ook oproept tot racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke nadeel met betrekking tot welke groep of welk individu dan ook of die pornografisch of seksueel expliciet van aard is, of die treitert of kwelt, of aanzet tot stalken, treiteren of het lastigvallen van enige andere persoon;
Gepaard gaat met de overdracht van ongewenste e-mail, kettingbrieven, ongewenste massamailings of het verzenden van spam;
Vals of misleidend is of die onrechtmatige activiteiten aanbeveelt, onderschrijft of bevordert of die gedrag aanbeveelt, onderschrijft of bevordert dat abusief, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is;
Is gericht op het bevorderen, kopiëren, uitvoeren of distribueren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van het werk van iemand anders dat wordt beschermd door auteursrechten of wetgeving inzake handelsgeheimen, zoals het aanbieden van gekraakte computerprogramma's of koppelingen naar dergelijke programma's, het aanbieden van informatie over het omzeilen van door fabrikanten geïnstalleerde kopieerbeschermingsvoorzieningen of het aanbieden van gekraakte muziek, video's, of films of koppelingen naar dergelijke gekraakte muziek, video's of films;
Is gericht op het op een seksuele of gewelddadige wijze uitbuiten van personen die jonger zijn dan achttien (18) jaar of die verzoekt om persoonlijk informatie van personen die jonger zijn dan achttien (18) jaar;
Instructies bevat voor illegale activiteiten, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het bieden of maken van computervirussen en andere schadelijke code; Die identificatie-informatie bevat, zoals een sociale zekerheidsnummer, paspoortnummer, nationaal identificatienummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of welk vergelijkbaar nummer, welke vergelijkbare code of id dan ook;
Andere bezoekers verzoekt om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onrechtmatige doeleinden;
Behalve zoals nadrukkelijk door ons is goedgekeurd, betrekking heeft op commerciële activiteiten en/of reclame, zoals prijsvragen, loterijen, ruilhandel, piramidespelen, advertenties, gesponsorde koppelingen, en andere vormen van verlokking;
Virussen, Trojaanse paarden, wormen, timebombs, cancelbots, beschadigde bestanden of vergelijkbare software bevat;
Informatie plaatst of distribueert die een inbreuk maakt op welke bindende vertrouwelijkheidsbepalingen, niet-openbaarmakingsbepalingen of andere contractuele beperkingen of rechten dan ook van een derde partij, waaronder huidige, voormalige of potentiële opdrachtgevers en intermediairs;
Een steunbetuiging van of partnership met Ratecard.io van welke aard dan ook impliceert; of
Anderszins deze voorwaarden, de voorwaarden van uw overeenkomst met ons, schendt of die een aansprakelijkheid voor ons in het leven roept.

5. Speciale bepalingen die van toepassing zijn op adverteerders

Deze bepaling is van toepassing op alle adverteerders, waaronder opdrachtgevers, intermediairs, partners die advertenties kopen of advertenties weergeven. Tenzij wij anders zijn overeengekomen, bent u niet gerechtigd om gegevens te gebruiken die zijn verzameld via of afgeleid van advertenties (advertentiegegevens) voor enige ander doel (waaronder het opnieuw afstemmen, het opbouwen of uitbouwen van bezoekersprofielen, het mogelijk maken van meeliften of met labels omleiden of het combineren met gegevens uit campagnes van meerdere adverteerders) dan het beoordelen van de prestaties en doeltreffendheid van uw campagnes, op voorwaarde dat dit op een verzamelde en anonieme basis geschiedt. Het is u niet toegestaan en u mag geen enkele derde partij toestaan om advertentiegegevens over te dragen of te verkopen, of om advertentiegegevens te gebruiken in verband met een advertentienetwerk, advertentie-uitwisseling, een gegevensmakelaar of een andere partij die niet namens u en uw campagnes handelt. U bent gerechtigd om informatie die bezoekers rechtstreeks aan u verstrekken, te gebruiken als u dit duidelijk vermeldt, als u daartoe toestemming verkrijgt van deze bezoekers en als u voldoet aan alle toepasselijke wetten en bedrijfstakrichtlijnen.

6. Handhaving door Ratecard.io

1. Verwijdering van content. Hoewel er daartoe op Ratecard.io geen enkele verplichting rust, behoudt Ratecard.io zich het recht voor om content, geheel naar ons goeddunken, strijdig is met deze voorwaarden of ander toepasselijk beleid dat op Ratecard.io is geplaatst (waaronder onze Gedragscode), of die we, wederom geheel naar ons goeddunken, ongepast achten, te beoordelen en te verwijderen (of aan te passen). Als u content op Ratecard.io waarneemt, waarvan u meent dat deze strijdig is met ons beleid, kunt u deze content rapporteren door op een toepasselijke koppeling te klikken die naast deze content is aangebracht (bijvoorbeeld een koppeling met de naam: Ongepast of Review markeren) of door hier contact met ons op te nemen. Als we eenmaal in kennis zijn gesteld, zullen we de content beoordelen en overwegen of we deze verwijderen of aanpassen. Houd rekening met het volgende: De interpretatie van beleid en de beslissing ten aanzien van het wel of niet bewerken of het verwijderen van content berust uitsluitend bij ons en geschiedt uitsluitend naar ons goeddunken. U begrijpt en stemt ermee in, dat als we ervoor kiezen om content die u bezwaarlijk acht, niet te bewerken of te verwijderen, dit geen schending inhoudt van deze voorwaarden of welke overeenkomst dan ook die we met u hebben gesloten.

2. Beleid inzake auteursrechten. Ratecard.io heeft het volgende beleid geïmplementeerd met betrekking tot schendingen van auteursrechten op Ratecard.io. Het is ons beleid om de lidmaatschapsbevoegdheden te beëindigen van leden die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten zodra dit aan ons wordt gemeld door de eigenaar van de auteursrechten of de wettelijke vertegenwoordiger van de eigenaar van de auteursrechten. Zonder ook maar iets af te doen aan het voorgaande, wordt u verzocht om onze tussenpersoon inzake auteursrechten de volgende informatie te verstrekken, als u meent dat uw werk in strijd met deze voorwaarden is gekopieerd en wordt gebruik op Ratecard.io op een wijze die een inbreuk inhoudt: Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gerechtigd is om namens de eigenaar van de auteursrechten zijn of haar belangen inzake auteursrechten te behartigen; Een identiteitsvaststelling van het werk waarop auteursrechten berust waarvan u beweert dat daarop een inbreuk is gemaakt;
Een beschrijving van waar het materiaal, waarvan u beweert dat dit een inbreuk maakt, zich op Ratecard.io bevindt;

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Een geschreven verklaring van u waarin u vermeldt dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het aangevochten gebruik niet is toegelaten door de eigenaar van de auteursrechten, zijn of haar tussenpersoon of de wet; en
Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de hiervoor vermelde informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar van de auteursrechten bent of dat u handelt namens de eigenaar van de auteursrechten.
Als u van mening bent dat de content ten onrechte is verwijderd, kunt u contact opnemen met onze tussenpersoon inzake auteursrechten. Deze zal u informatie verstrekken over de vereisten en procedure voor het bij ons indienen van een tegenmelding.

De contactinformatie van onze tussenpersoon inzake auteursrechten voor het melden van vermeende inbreuken op auteursrechten , is als volgt:

Ratecard.io New-IT b.v.
T.a.v. afdeling copyrihts Kantorencomplex “de Uilenhoeve Jisperweg 2
1463 ND Noordbeemster
E-mail: support@ratecard.io

3. Andere handhavingsmaatregelen. Hoewel er daartoe geen enkele verplichting op ons rust, behouden we ons, volledig naar eigen goeddunken, het recht voor om een onderzoek in te stellen en toepasselijke maatregelen ten aanzien van u te treffen als u deze voorwaarden schendt, daaronder mede inbegrepen, maar niet beperkt tot: het verwijderen van content van Ratecard.io (of het aanpassen daarvan); het opschorten van uw recht om Ratecard.io te gebruiken; het beëindigen van uw lidmaatschap en uw account; u aangeven bij een wethandhavingsinstantie, regelgevende instanties of administratieve organisaties; en het treffen van juridische maatregelen ten aanzien van u.

4. Het verdedigen van onze leden. Hoewel er daartoe geen enkele verplichting op ons rust, behouden we ons het recht voor om toepasselijke maatregelen te treffen om de anonimiteit van onze leden te beschermen met betrekking tot de uitvoering van dagvaardingen of andere informatieverzoeken die erop zijn gericht het elektronische adres van een lid of identificerende informatie te achterhalen.

7. Rechten met betrekking tot uw content

We claimen geen eigenaarschap met betrekking tot content die u naar Ratecard.io verzendt, maar ten einde op een rechtmatige wijze in staat te zijn om Ratecard.io aan onze bezoekers aan te bieden, hebben we bepaalde rechten ten aanzien van het gebruik van dergelijke content in verband met Ratecard.io, zoals hierna is uiteengezet. Door het verzenden van content naar Ratecard.io geeft u ons een onbeperkte, onherroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde licentie die vrij is van royalty's (met het recht om sublicenties te verlenen via een onbeperkt aantal sublicentiehouders) voor het gebruiken, het kopiëren, het uitvoeren, het weergeven, het maken van afgeleide werken van en het distribueren van dergelijke content via welk medium dan ook (dat nu bekend is of dat later wordt ontwikkeld), die geldt voor de gehele wereld. Er zal geen compensatie worden betaald met betrekking tot de content die u via Ratecard.io plaatst. U dient uitsluitend content naar Ratecard.io te verzenden die u onder de voorwaarden en bepalingen van deze gebruikvoorwaarden onbezwaard kunt delen.

8. Rechten op Ratecard.io-content

Ratecard.io bevat content die door ons en onze licentiegevers beschikbaar wordt gesteld. Wij en onze licentiegevers (waaronder andere bezoekers) zijn eigenaar en behouden alle eigendomsrechten (en intellectuele rechten) met betrekking tot de content die wij elk afzonderlijk aanbieden en Ratecard.io is eigenaar van en behoudt alle eigendomsrechten met betrekking tot Ratecard.io. Als u een bezoeker bent, verlenen we u hierbij een beperkte, herroepbare, niet in sublicentie verleenbare licentie onder de intellectuele eigendomsrechten die wij in licentie kunnen geven om content op Ratecard.io uitsluitend voor uw gebruik in verband met het gebruik van Ratecard.io te downloaden, weer te geven, te kopiëren en af te drukken. Uitgezonderd zoals daarin in het voorafgaande is voorzien, stemt u ermee in zich te onthouden van het volgende: (1) het reproduceren, het aanpassen, het publiceren, het doorgeven, het distribueren, het publiekelijk uitvoeren of weergeven, het verkopen, of het maken van afgeleide werken op basis van Ratecard.io of de content; of (2) het verhuren, leasen, lenen, of verkopen van toegang tot Ratecard.io. Ratecard.io® is een gedeponeerd handelsnaam van New-IT b.v. De handelsmerken, logo's en servicemerken (merken) die op Ratecard.io worden weergegeven, zijn ons eigendom of eigendom van andere derde partijen. U bent niet gerechtigd deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die eigenaar is van het desbetreffende merk.

9. Vrijwaring

U stemt ermee in dat u ons, onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen, onze functionarissen, tussenpersonen en andere partners en medewerkers vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden of eisen, waaronder redelijke advocaatkosten die door welke derde partij dan ook zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiende uit uw gebruik van Ratecard.io en als gevolg van of voortvloeiende uit uw inbreuk op welke bepaling van deze voorwaarden dan ook.

10. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen in deze sectie zijn van toepassing in de mate waarin dat onder de toepasselijke wetgeving maximaal is toegestaan. Niets in deze sectie heeft tot oogmerk rechten te beperken die wettelijk niet mogen worden beperkt.

Alleen u bent verantwoordelijk voor uw interactie met adverteerders en andere bezoekers en wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten, weglatingen of ander gedrag van welke adverteerder of bezoeker van Ratecard.io dan ook, ongeacht of dit online of offline is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurige content (waaronder informatie in profielen en reviews) die op Ratecard.io is geplaatst, ongeacht of deze is veroorzaakt door bezoekers of door apparatuur of de programmering die is gekoppeld aan of wordt gebruikt in Ratecard.io. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, verwerkings- of doorgiftevertragingen, communicatielijnuitval, diefstal of vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van welke communicatie met andere bezoekers dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van hardware en software als gevolg van technische problemen op internet, op Ratecard.io of een combinatie van beide, waaronder eventueel letsel of eventuele schade aan bezoekers of de computer van een persoon als deze samenhangt met of het resultaat is van deelname of het downloaden van materialen die verband houden met Ratecard.io. Wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van Ratecard.io of content die op Ratecard.io is geplaatst of die is doorgegeven aan bezoekers of voor welke interactie dan ook tussen bezoekers van Ratecard.io, ongeacht of dit online of offline interactie betreft.

Ratecard.io wordt "as-is" aangeboden, zoals dit beschikbaar is. Wij wijzen nadrukkelijk alle garanties en bepalingen van welke aard dan ook van de hand, ongeacht of dit uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties betreft, waaronder garanties of bepalingen ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, ongestoord genot, nauwkeurigheid of niet-inbreukmakendheid op enig recht. Wij garanderen op geen enkele wijze : (1) Dat Ratecard.io aan uw vereisten zal voldoen; (2) Dat Ratecard.io op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis beschikbaar zal zijn; (3) Dat de resultaten die kunnen worden verkregen via het gebruik van Ratecard.io, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U vrijwaart ons, onze functionarissen, medewerkers, tussenpersonen en opvolgers hierbij van alle claims, eisen en verliezen, elke schade, alle rechten en maatregelen van welke aard dan ook die rechtstreeks of indirect verband houden met of voortvloeien uit: (1) interactie met andere bezoekers of gebruikers van Ratecard.io, of (2) uw deelname aan welke van onze offline evenementen dan ook.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF INDIRECT SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF OPGELEGDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN Ratecard.io. DIT GELDT ZELFS WANNEER WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE GEVALLEN VAN HET TEGENDEEL DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERVAT, STEMT U, WAAR DAT IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, ERMEE IN DAT ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN U DIE VOORTVLOEIT UIT OF DE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN Ratecard.io (DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE MAATREGELEN) IN GEEN GEVAL HOGER ZAL ZIJN DAN MAXIMAAL HONDERD EURO (100 €).

11. Beëindiging

Deze voorwaarden blijven van kracht zolang u Ratecard.io gebruikt en, voor leden, zolang als uw account geopend blijft. U kunt uw account op elk gewenst moment op non-actief laten zetten. We behouden ons het recht voor uw account of uw toegang tot gedeelten van Ratecard.io, zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen als wij van mening zijn dat u deze voorwaarden heeft geschonden. Alle bepalingen van deze voorwaarden zullen onverminderd van kracht blijven bij beëindiging of het vervallen van deze voorwaarden, met uitzondering van die welke u toegang verlenen tot of een gebruiksrecht verlenen met betrekking tot Ratecard.io. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van u voor welke beëindiging van uw account of daaraan gerelateerde verwijdering van uw informatie dan ook.

12. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de voorwaarden op Ratecard.io te plaatsen en u stemt ermee in dat de herziene voorwaarden dertig dagen (30) nadat de wijziging is geplaatst, van kracht zullen worden. Uw voortgezette gebruik van Ratecard.io is onderworpen aan de recentste vigerende versie van de voorwaarden.

13. Geschillenregeling

Toepasselijk recht. Deze overeenkomst en elke en alle claims of geschillen tussen u en ons, daaronder mede inbegrepen, maar niet beperkt tot claims of geschillen die op welke wijze dan ook samenhangen met of die voortvloeien uit deze overeenkomst of uw toegang tot of gebruik van Ratecard.io, zullen onderworpen zijn aan de wetten van de Nederlandse Staat, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wetgeving van kracht zijn die in de toepassing van wetgeving uit een ander rechtsgebied zouden kunnen voorzien. Elke claim die of elk geschil dat niet is onderworpen aan de arbitragebepaling hierna, dient uitsluitend aanhangig te worden gemaakt in het arrondissement waar New- IT b.v. gevestigd is.

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR. DIT IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN. DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST NEMEN U EN Ratecard.io AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME IN EEN COLLECTIEF PROCES. U EN Ratecard.io VERBINDEN ZICH ERTOE OM CLAIMS TEN AANZIEN VAN ELKAAR ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, OF IN HET GEVAL VAN Ratecard.io, ALLEEN IN ZIJN AFZONDERLIJKE HOEDANIGHEID AANHANGIG TE MAKEN EN NIET ALS EEN EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN BEOOGD COLLECTIEF OF VERTEGENWOORDIGEND GEDING. ARBITRAGE ZAL PLAATS HEBBEN OP EEN INDIVIDUELE BASIS; COLLECTIEVE ARBITRAGE EN COLLECTIEVE PROCESVOERING ZIJN NIET TOEGESTAAN.

14. Overige

Uitgezonderd hetgeen nadrukkelijk wordt vermeld in enige andere overeenkomst die we met u hebben gesloten, behelzen deze voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van Ratecard.io en deze voorwaarden prevaleren boven alle eerdere voorstellen, onderhandelingen, overeenkomsten en afspraken inzake deze voorwaarden. U verklaart en garandeert dat geen enkele persoon enige belofte, voorstelling van zaken of garantie heeft gegeven, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, die niet in dit document is vervat om u aan te zetten deze overeenkomst aan te gaan. Nalaten aan onze zijde om enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in dat wij afstand nemen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Als een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar of nietig mocht blijken, zal deze zo worden aangepast dat deze de intentie van de partijen weerspiegelt of zal deze zo in die minimaal noodzakelijke mate worden weggenomen, dat de overige voorwaarden volledig van kracht en uitvoerbaar blijven. De voorwaarden en eventuele rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ratecard.io, maar mogen door ons wel onbeperkt worden toegewezen of overgedragen. Elke poging tot toewijzing uwerzijds houd een schending van deze voorwaarden in en zal derhalve nietig zijn. De sectietitels in de voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak aangebracht en resulteren niet in een juridisch of contractueel effect; de woorden waaronder en daaronder mede inbegrepen in deze voorwaarden dienen de worden uitgelegd als daaronder mede inbegrepen, maar niet beperkt tot. Neem contact met ons op als u vragen mocht hebben met betrekking tot deze voorwaarden. Als u vragen over deze voorwaarden mocht hebben, kunt u hier contact met ons opnemen.

15. Klachtenprocedure

New-IT b.v. heeft een klachtenprocedure. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, afwikkeling van reviews of onze dienstverlening, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenprocedure door met ons contact op te nemen, telefonisch (+31 88 35 35 135) of per e-mail.